Bruszczewo

 
   
     
 

Chronologia

 
 
 

Typochronologia ceramiki. Wczesnobrązowa ceramika z centralnej części stanowiska w Bruszczewie była produkowana w technologii opartej na drobnym i średnim tłuczniu kamiennym z wyraźnie widocznym znawstwem technologicznym. Nie charakteryzowała się jednak zbyt wielką ilością cech diagnostycznych. Generalnie można uznać analizowane zespoły za związane z tradycją unietycką, a konkretnie z jej późniejszymi etapami rozwoju. Można również na ich podstawie wnioskować o powiązaniach z tzw. kultura iwieńską, grupą lubuską kultury unietyckiej oraz z tradycja trzciniecką. Klasyfikacja typologiczna materiałów ze strefy torfowej pozwoliła na uchwycenie zmienności ceramiki w zależności od jej usytuowania stratygraficznego. Widoczne jest kontynuatywne przejście od form wczesnobrązowych z najstarszych horyzontów, począwszy od XX stulecia przed Chr., aż do ceramiki środkowobrązowej z XVI stulecia przed Chr.. Materiał ceramiczny można zakwalifikować do unietyckiej ceramiki osadowej z nawiązaniami do ugrupowań iwieńskich i trzcinieckich. Po raz pierwszy materiał osadowy poddano analizie w całym zakresie form oraz w oparciu o jedyną jak dotąd unietycką stratygrafię pionową.