Bruszczewo

 
   
     
 

Index

 
 
 

Witamy na stronie poświęconej badaniom archeologicznym osady obronnej z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie. Stanowisko nr 5 odkryte zostało w 1943 roku. Pierwsze wykopaliska przeprowadzili w latach 1964-68 pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pod kierownictwem Zbigniewa Pieczyńskiego. W 1995 roku powróciła na nie ekipa Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a od 1999 roku stał się to projekt badawczy o charakterze międzynarodowym: polsko-niemieckim. Aktualnie partnerem UAM jest Christan-Albrechts-Universität w Kilonii. Projektem cały czas kierują dwie osoby: prof. dr hab. Johannes Müller z Kilonii i prof. UAM dr hab. Janusz Czebreszuk z UAM. Ma on charakter interdyscyplinarny i skupia ponad 20 specjalistów z Polski, Niemiec, Austrii i Danii. Stanowisko nr 5 w Bruszczewie położone jest na półwyspie stanowiącym pozostałość terasy rzeki Samicy, prawobrzeżnego dopływu Obry. Otoczenie osady zbudowane jest z utworów moreny dennej ukształtowanej podczas ostatniego zlodowacenia. Obecnie dno doliny Samicy pokrywają torfy, natomiast pokłady kredy są pozostałością istniejącego tu jeszcze przed 150 laty jeziora. XIX-wieczne melioracje, rów wykopany w 1932 oraz intensywna uprawa nieuchronnie doprowadziły do erozji gleby i znacznego zniszczenia nawarstwień kulturowych.

We wczesnej epoce brązu osada w Bruszczewie wchodziła w skład najbardziej na północny-wschód wysuniętej grupy terytorialnej kultury unietyckiej, zwanej grupą kościańską i charakteryzującej się spektakularnymi odkryciami kurhanów w Łękach Małych, grobów w Kleszczewie, bogatymi skarbami w z Granowa, Szczodrowa, Kokorzyna, Nacławia i Starego Bojanowa. Inne słynne znalezisko, tzw. skarb z Przysieki Polskiej, składające się z trzech sztyletów, siekierki i dłuta z podniesionymi brzegami oraz dysku bursztynowego, może być w rzeczywistości depozytem grobowym o randze kulturowej podobnej jak kurhany w Łękach Małych. Relacja osady w Bruszczewie z cmentarzyskiem w Łękach Małych pozostaje niewyjaśniona. Bruszczewo wchodziło zapewne w skład całej sieci osad obronnych na północno-wschodniej rubieży kultury unietyckiej. Jak dotąd jest jednakże jedyną w ramach całej kultury, na której znaleziono pozostałości produkcji metalurgicznej.