Bruszczewo

 
   
     
 

Literatura

 
 
 

a Mellen J. 1679. Historia urnae Sepulcralis Sarmaticae. Jena.
Adelt M. 1741. Historia de arianismo olim Smiglam infestante oder Historische Nachricht von dem ehemaligen Schmieglischen Arianismi Anfang und Ende. Gdańsk.
Blume E. 1911. Aus der Provinz Posen. Mannus 3, 292.
Brzostowicz M. 2002. Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu. Poznań.
Erzepki B. 1887 Wykopalisko w Polskiej Przysiece, pow. kościański. Zapiski archeologiczne poznańskie 2, 27-28.
Gediga B. 1978 Starszy okres epoki brązu na zachodnich ziemiach polskich w zasięgu kultury przedłużyckiej:. W: Gardawski A. / Kowalczyk J. (red.): Prahistoria Ziem Polskich 3. Wczesna epoka brązu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 137-172.
Gediga B. 1983. Wczesnobrązowe osiedla obronne na ziemiach polskich. Archeologia Polski 28, 321-350.
Gediga B. 1985. Problemy badań wczesnobrązowych osiedli obronnych na ziemiach polskich. In: M. Gedl (Hrsg.): Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Archaeologia Interregionalis 6. Warszawa, 13-27.
Jasnosz S. 1981. Najstarsze wykopaliska archeologiczne w okolicach Śmigla. Kościan.
Klichowska M. 1971. Makroskopowe szczątki roślin z wykopalisk w Bruszczewie (powiat kościański). Przyroda Polski Zachodniej IX, 1-4, 93-95.
Kłosińska E. 1997. Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław.
Kostrzewski J. 1949. Pradzieje Polski. Poznań.
Kostrzewski J. 1955. Wielkopolska w pradziejach. Warszawa-Wrocław.
Kowiańska-Piaszykowa M. 1965. Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 1964 roku. Fontes Archeologici Posnanienses 16, 268-274.
Kowiańska-Piaszykowa M. 1966. Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 1965 roku. Fontes Archeologici Posnanienses 17, 290-296.
Machnik J. 1977. Frühbronzezeit Polent. Übersicht über die Kulturen und Kulturgruppen. Wrocław.
Machnik J. 1978. Wczesny okres epoki brązu. W: Gardawski A. / Kowalczyk J. (red.): Prahistoria Ziem Polskich 3. Wczesna epoka brązu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 9-136.
Pieczyński Z. 1966 Ślady uprawy roli z młodszej epoki brązu w Bruszczewie, pow. Kościan. Fontes Archaeologici Posnanienses 17, 277-281.
Pieczyński Z. 1968. Bruszczewo, pow. Kościan. Informator Archeologiczny. Badania 1967.
Pieczyński Z. 1970. Sprawozdania z prac wykopaliskowych na osadzie z II okresu epoki brązu w Bruszczewie, pow. Kościan, stan. 5. Fontes Archaeologici Posnanienses 20, 268-271.
Pieczyński Z. 1974. Zur Problematik der archäologischen Kulturen im nordwestlichen Polen während der älteren Bronzezeit. Prehistoria Alpina 10, 47-50.
Pieczyński Z. 1975. Die Ausgrabungen von Bruszczewo als Beitrag zum Problem der Verbindung der Aunjetizer Kultur mit Kulturgruppen ann der Wende der I. und II. Bronzezeitperiode im mittleren Westpolen. Acta Archaeologica Carpathica 15, 205-210.
Pieczyński Z. 1985. Umocnienia obronne osady z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, woj. leszczyńskie stan. 5. In: M. Gedl (Hrsg.) Frühbronzezeitliche befestige Siedlungen in Mitteleuropa. Archaeologia Interregionalis 6. Warszawa, 167-177.
Romańska A. 2000. Materiały archeologiczne z osady wczesnobrązowej w Bruszczewie stanowisko 5, woj. wielkopolskie (sezon 1995-1997). Poznań, maszynopis pracy magisterskiej.
Silska P. 2001. Osadnictwo wczesnobrązowe na stanowisku nr 5 w Bruszczewie, gm. Śmigiel w świetle badań z lat 1964-1968. Poznań, maszynopis pracy magisterskiej.